Pišite nam

Poslovno

Marina Pašman – uskoro se raspisuje natječaj za koncesionara

Prije

-

Marina Pašman

Lokacija luke nautičkog turizma Marina Pašman, kapaciteta 199 vezova na moru i 34 suha veza, nalazi se u zapadnom dijelu mjesta Pašman, prema uvali Lučina

Na sjednici Županijske skupštine Zadarske županije, koja će se održati 21. listopada, na dnevnom redu je Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Pašman.

Gospodarsko korištenje luke uključuje obavljanje usluga korištenja veza, prihvata i smještaja plovnih objekata, njihovo čuvanje i održavanje na vezu u moru i na suhom vezu, uređenje i pripremanje plovnih objekata, druge usluge za potrebe nautičara te pravo pružanja ugostiteljske djelatnosti, piše 057info.

U koncesiju se, na 20 godina, daje površina od ukupno 65.001 m², od čega je 114 m² kopneni dio, a 64.887 m² morski akvatorij.

Procijenjena vrijednost koncesije, odnosno zarada koju koncesionar može u 20 godina ostvariti, je oko 186 milijuna kuna što je nešto više od 9 milijuna kuna godišnje.

Budući koncesionar treba pružiti zadovoljavajući dokaz o tome da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju, da raspolaže odgovarajućim financijskim, tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije. Nadalje, dužan je u roku ne duljem od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Početna visina stalnog dijela naknade za koncesiju utvrđena je u godišnjem iznosu od 2,00 kune po metru kvadratnom zauzetog prostora, odnosno 130.002 kuna godišnje. Zadarska županija koncesionara će odabrati na temelju ponude stalnog dijela koncesijske naknade (30%), promjenjivog dijela (30%) te iznosa ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti (40%).

Osim naknade za koncesije, budući koncesionar je u obvezi, nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, Općini Pašman nadoknaditi troškove vezane za izradu dokumentacije za izgradnju luke u ukupnom iznosu od pola milijuna kuna.

Budući koncesionar dužan je kroz studiju gospodarske opravdanosti, između ostalog, navesti opću društvenu korist projekta kao i pozitivne financijske učinke za zajednicu, uz očuvanje osjetljivog eko sustava i zaštitu okoliša.

Nastavi čitati

Najčitanije